HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Aktuality

  

_21.05.2019_________________________________________________________________

Výměna vodovodního řadu ulice Severní, Čs. armády

V době od 1. 6. – 15. 7. 2019 bude probíhat oprava vodovodního řadu na ulici Severní a Čs. armády. Jedná se o výměnu stávajícího potrubí v celkové délce 214,5 m. Nově navržené potrubí je vedeno z části v zeleném pásu a z části ve zpevněné ploše. Přes ulici Čs. Armády je navržený protlak.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Naší společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. byl schválen dotační příspěvek z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, dotačního programu: ÚSPORY ENERGIE na pořízení a instalaci tepelného čerpadla a kogenerační jednotky. Celý projekt byl zaměřen na realizaci veškerých opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie s cílem snížení energetické náročnosti našeho objektu.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti ve společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013736

 

_04.04.2019_______________________________________________________________________________________________

Začátkem měsíce dubna podepsala společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci s Katedrou městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

  

Společnost bude spolupracovat při poskytování informací, podkladových materiálů a datových souborů vodovodních, případně kanalizačních, sítí, které budou sloužit pro zpracování rizikových analýz s pomocí statistických metod a softwarových nástrojů.

Výsledek této spolupráce je víceúčelový. Pro Vak Hlučín, s.r.o., bude výsledkem vyhledání slabých míst ve vodárenském systému, predikace poruch a havárií, za účelem celkového zefektivnění provozu systému VaK a snížení ztrát pitné vody v distribuční síti. "Přestože vodárenská obchodní společnost města Hlučína vykazuje procentuálně jedny z nejnižších ztrát pitné vody v rámci ČR, vždy existuje možnost se zlepšovat a posouvat hranice zaváděním inovativních postupů při provozování vodárenských systémů", konstatuje jednatel společnosti Ing. Petr Schimánek. "Věříme, že využití moderních softwarových nástrojů bude přínosem pro celý vodárenský průmysl."

Díky vzájemné spolupráci mezi Vak Hlučín, s.r.o. a Katedrou městského inženýrství Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava bude dále možné promítnout praktické informace a zkušenosti nejen do výuky v oblasti problematiky inženýrských sítí, ale také při zadávání témat bakalářských či diplomových prací, které by byly reálně využitelné v odborné praxi.

 

_21.03.2019_______________________________________________________________________________________________

Výměna vodovodního řadu ul. Kosmonautů a přepojení vodovodních přípojek ul. Seiferta

V termínu od 1. 4. – 31. 5. 2019 bude probíhat oprava vodovodního řadu na ulicích Seiferta a Kosmonautů. Jedná se o výměnu stávajícího litinového potrubí v délce 91m a přepojení 22 ks vodovodních přípojek.

 

 

_21.03.2019___________________________________________________________________________

Výměna vodovodního řadu ul. Mládežnická

V termínu od 1. 4. – 30. 4. 2019 budou probíhat stavební práce na ulici Mládežnická. Jedná se o rekonstrukci vodovodní sítě – vodovodní řad č. 1 v celkové délce 402,00 m a vodovodní řad č. 2 v celkové délce 49,0 m.