Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288

ŽÁDOST o snížení množství stočného (zavlažování zahrady)
pro rok

dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění

Odběratel:
Adresa odběrného místa:
Zasílací adresa:
Číslo odběrného místa:
Celková výměra zahrady (dle výpisu z katastru nemovitostí)
bez zpevněných ploch: m2
a) Skutečná plocha zahrady okrasné nebo osázené zeleninou: m2
b) Skutečná plocha zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané: m2
c) Směrná čísla roční potřeby pitné vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.- Příloha č.1 - NUTNO VYPLNIT
d) Jiné (bazén, jezírko): m3
Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje se zakládají na pravdě, a že nepoužívám jiné zdroje vody kromě vody dodávané společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.
Dne: ................................. Podpis/razítko odběratele: .................................
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288
UPOZORNĚNÍ : v případě zjištění, že údaje nejsou uvedeny přesně a pravdivě, si dodavatel vyhrazuje právo na účtování stočného v plné výši a může uplatnit sankci až do výše 3 000,- Kč.

V Y S V Ě T L E N Í

1. Můžu požádat o snížení fakturace stočného?
Pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebujete (zavlažování zahrady) bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m 3 za rok můžete požádat o snížení stočného na základě zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění.

Spotřeba v letním období (květen-září) je prokazatelně vyšší než v období zbývajícím (leden-duben, říjen-prosinec). V tom případě se provede výpočet v souladu s metodickým postupem, zda odběratel splnil zákonnou podmínku pro snížení stočného a v jaké výši.

Odpočet stočného při napouštění bazénu nelze uplatnit, protože voda z bazénu se stává dle zákona č.254/2001 Sb.§38 odst.1) – Zákon o vodách, vodou odpadní (mění se složení a teplota). Dle výše uvedeného zákona §38 odst.3)4) nelze odpadní vody bez předčištění či povolení vypouštět mimo kanalizaci.


2. Jak mám postupovat?
Do 30. 11. podat žádost o snížení množství stočného pro daný kalendářní rok, která je k dispozici v sídle naší společnosti. Pro následující období se žádost automaticky neobnovuje! V případě, že máte zájem požádat o snížení množství stočného i pro následné období a údaje uvedené v původní žádosti se nezměnily, nemusíte vyplňovat žádost novou, ale postačí učinit písemné čestné prohlášení, že se údaje nezměnily.

3. Co je nutno doložit?
K první žádosti je nutné doložit aktuální výpis z katastru nemovitostí. Při změně plochy, pro kterou má být žádost uplatněna, je nutné tuto změnu doložit aktuálním výpisem z katastru nemovitostí.
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288

Příloha č.1

Směrná čísla roční potřeby pitné vody

Jednotky Počet os., zaměst., jednotek m3 na jednotku Celkem Jednotky Počet os., zaměst., jednotek m3 na jednotku Celkem
Byty na 1 obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 Tělocvična na 1 návštěvníka
Kropení hřišť (100 m2/den)
Na 1 dováka sportovišť
20
20
1
Byty na 1 obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (na kohoutku) za rok 25 Golfové hřiště 18ti jamkové
se zavlažováním (za rok)
22.500
Byty na 1 obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (na kohoutku) za rok 35 Kropení hřišť (1 hřiště/rok):
antukových hřišť krytých
antukových hřišť nekrytých

230
240
Kancelář na 1 osobu:
WC, umyvadla
WC, umyvadla, teplá voda

8
14
Restaurace na 1 prac.: pouze výčep
výčep, studená jídla
výčep, studená i teplá jídla
50
60
80
Kancelář na 1 osobu:
WC, umyvadla, teplá voda s možností sprchování

18
14
Vybavení na mytí skla:
s trvalým průtokem 3 l/min
bez trvalého průtoku, myčka

450
60
Školy bez stravy na 1 osobu:
WC, umyvalda
WC, teplá voda

3
5
Provozovna: s teplou vodou
s možností sprchování
nečistý provoz
18
26
30
MŠ, jesle bez stravy na 1 osobu:
WC, umyvadla, teplá voda
WC, umyvadla, teplá voda, sprchy

8
16
Holičství a kadeřnictví na 1 pracovníka:
WC, umyvadla, teplá voda
50
Hotely, penziony na 1 lůžko:
WC, koupelna, teplá voda
WC na chodbě, bez koupelny

45
23
Samostatné prádelny:
na 1 q vypraného prádla
na 1 pracovníka

1
1
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288
Jednotky Počet os., zaměst., jednotek m3 na jednotku Celkem Jednotky Počet os., zaměst., jednotek m3 na jednotku Celkem
K hotelům se přičítá: denní připouštění bazénu
souna, wellness

10
10
Supermarkety, obch. domy na 1 prac.
Prodejna ryb, drůbeže, zvěřiny
+ na 100 kg prodaných živých ryb
18
20
34
Internáty, ubytovny:
WC, koupelny, teplá voda
WC na chodbě, bez koupelny

25
15
Prodej ryb v sádce
(na 100kg prodaných živých ryb)
Potravinářské výrobny

6
26
Strava bez obsluhy na 1 osobu:
dovoz jídla, WC, umyvadla
vaření jídla, WC, umyvalda

3
8
Dojnice
Býk
Tele, ovce, koza, vepř
36
18
6
Strava bez obsluhy na 1 osobu:
bufet, občerstvení
1 Prasnice
Kůň
Pes (nad 2 ks)
8
14
1
Zdrav. sřediska na 1 pracovníka:
ambulatoria, ordinace, lákářny, hygienicko-epid. stanice
18 Slepice, perličky
Husy, kachny, krůty
11
36
Zubní sřediska na 1 pracovníka
Rehabilitace na 1 pracovníka
Ošetřovaná osoba
20
18
2
Zahrady na 100 m2:
venkovní okrasné zahrady, zelenina
sady osázené ovocnými stromy, ost.

16
3
Nemocnice na 1 lůžko
LDN, domovy důchodnců
50
45
Automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny (podle čidel na určení vlhkosti) 12
Kina, divadla na 1 sedadlo
Knihovny na 1 pracovníka
Knihovny na 1 návštěvníka
1
14
2
Mytí osobních automobilů (předpoklad mytí 10x ročně)
Různé

1
1


Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(-a) následků nesprávných sdělení.

Odběrné místo: ...................................................................................................

V Hlučíně dne ......................................... Jméno a podpis ....................................