Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288

ŽÁDOST O ÚŘEDNÍ PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU

dle §17 zákona č 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu reklamace žádám o úřední přezkoušení vodoměru číslo:
Cejch: průměr:
Odběrné místo:
Odběratel:
Fakturační adresa:
Tel./mob.:
  1. O přezkoušení může požádat pouze vlastník nemovitosti, popř. jím pověřená právnická nebo fyzická osoba.
  2. Při neoprávněné reklamaci (vodoměr je správný, vodoměr splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, viz §17, odst.4, zákona č. 274/2001 Sb.) hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením odběratel dle vnitropodnikového ceníku.
  3. Při oprávněné reklamaci (vodoměr je nefunkční, vodoměr nesplňuje některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem) hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením dodavatel.
Dne: ................................. Podpis/razítko žadatele: .................................