HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Vodovodní a kanalizační přípojka nejsou vodním dílem. Vlastníkem přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb., je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vodovodní i kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel.

Stavbu vodovodní a kanalizační přípojky povoluje příslušný stavební úřad.

 

Zřízení přípojky

  1. v sídle společnosti Ostravská 124/18, Hlučín - zákaznické centrum – vyplnit a podat žádost o vyjádření k inženýrským sítím s možností napojení + přiložit situační mapku
  2. našim zaměstnancem je do cca 30 dnů vyhotoveno písemné stanovisko (zpoplatněno dle vnitropodnikového ceníku) k možnosti napojení na zařízení v provozování naší společnosti, ve kterém budou uvedeny požadavky, které je nutno při projektování přípojky dodržet
  3. dle vydaného vyjádření nechat zpracovat projektovou dokumentaci odborným projektantem
  4. v sídle společnosti Ostravská 124/18, Hlučín - zákaznické centrum vyplnit a podat žádost o vyjádření k projektové dokumentaci + přiložit vyhotovenou projektovou dokumentaci
  5. vyjádření naší společnosti je nutné doložit na příslušný stavební úřad k povolení stavby
  6. v sídle společnosti Ostravská 124/18, Hlučín - zákaznické centrum - vyplnit a podat objednávku na montáž vodovodní přípojky a dohodnout termín realizace.
  7. další náležitosti pro povolení stavby přípojek podle podmínek stavebního úřadu.

 

Realizace přípojky

Je možno provést určité práce (zemní práce) svépomocí nebo tyto práce zadat odborné firmě. Napojení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci je vysoce odbornou prací, ale také zásah do veřejných vodohospodářských sítí, které provozujeme, a proto je mohou provádět pouze zaměstnanci naší společnosti.

U kanalizačních přípojek je možná montáž a napojení jinou odbornou firmou, pouze však za dozoru zaměstnanců naší společnosti.

Po provedení montážních prací, ale ještě před zasypáním potrubí, je nutno ze strany zřizovatele zajistit u vodovodní přípojky tlakovou zkoušku provozním tlakem. U kanalizační přípojky zkoušku vodotěsnosti s prověřením napojení na kanalizační řad. Po zasypání výkopu je nutné zajistit zřizovatelem přípojek uvedení staveniště do původního stavu, včetně dotčených chodníků a komunikací a zpětné úpravy protokolárně předat majiteli dotčených pozemků. Doporučujeme zřizovatelem provést před a po provedení prací fotodokumentaci.

Práce na vodovodní přípojce zpravidla končí montáží vodoměru, propojením s vnitřní instalací a vpuštěním vody z veřejného vodovodu do nemovitosti. Vnitřní rozvody v nemovitosti musí mít tlakovou zkoušku potrubí. Závěrem zajistí zřizovatel vodovodní přípojky základní bakteriologický rozbor z objektu nemovitosti. Protože vodoměr je obchodním měřidlem, musí splňovat přísná metrologická pravidla. Montáž vodoměru mohou provádět pouze naši zaměstnanci, vodoměr je majetkem provozovatele.

Při realizaci přípojky je našim zaměstnancem vyhotoven montérský list s výpisem zabudovaného materiálu a montážní list s údaji o vodoměru. Objednavatel svým podpisem potvrzuje objem provedených prací a dodávek včetně jejich převzetí.

Na základě montérského a montážního listu bude do 14 kalendářních dnů vyhotovena a zaslána faktura za montáž přípojky a „Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod“. Splatnost faktury je 14 dnů od data vyhotovení.

 

 

Zrušení vodovodní a kanalizační přípojky

Zrušení přípojky mohou provádět pouze naši zaměstnanci na základě objednávky majitele, kdy se provede demontáž vodoměru a zaslepení přípojky v místě napojení. Při zrušení přípojky je našim zaměstnance vyhotoven montérský list s výpisem použitého materiálu a montážní list s údaji (stavem) při demontáži vodoměru. Objednavatel svým podpisem potvrzuje objem provedených prací a dodávek včetně jejich převzetí.

Obdobně se postupuje při zrušení kanalizační přípojky.

Majitel přípojek zajistí vstupy na dotčené pozemky a zemní práce s uvedením do původního stavu před zahájením výkopu.

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín