HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Technické informace

Informace o objektech společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Vodovodní síť – charakteristika(délky jsou zaokrouhleny)

Pitnou vodou je zásobováno cca 14 tis obyvatel. Celkovou délku provozované vodovodní sítě společnosti lze rozdělit na tři lokality a to:

  • Hlučín 52 km
  • Bobrovníky 11 km
  • Darkovičky 10 km

Hlučín je zásobován pitnou vodou z Ostravských oblastních vodovodů z vodní nádrže Kružberk a vlastními studnami na Rovninách, které jsou zásobovány pouze atmosférickými srážkami.

Kružberkem jsou zásobovány i Bobrovníky a Darkovičky, které jsou navíc zásobovány i podzemní vodou z obce Darkovice. Surová voda ze studní je zpracovávána v úpravně vody na vodu pitnou, která splňuje všechny stanovené hygienické limity.

Na vodovodní síti jsou umístěny tři vodojemy, zajišťující akumulaci pitné vody v případě výluky na přivaděči Kružberk, popřípadě zvýšeným odběrům (např. požár apod.)

Vodovodní přípojka

  • samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

Statistika výroby a dodávky pitné vody k 1. 1. 2017

Délka vodovodní sítě v m

73 195

Počet vodovodních přípojek

2 777

Počet studen – vlastní zdroje

3

Voda vyrobená v tis. m3

598

Kanalizační síť - charakteristika

Vybudovaná kanalizace je převážně jednotného charakteru o různém profilu. Na síti jsou umístěny celkem čtyři čerpací stanice:

  • KČS 1 na ul. Moravská
  • KČS 2 na čistírně odpadních vod Hlučín – Jasénky
  • KČS 3 na ul. Celní
  • KČS 5 na ul. Rovniny

Větší část města Hlučín a Bobrovníky je zakončena čistírnou odpadních vod. Odpadní vody z menší části nenapojené kanalizace na ČOV, odtékají přes volné výustě do vodního toku. Vzhledem k tomu, že se jedná o nevyčištěné odpadní vody, provádějí se na výustích rozbory vzorků.

Kanalizační přípojka

  •  je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě

 

Statistika odvádění a čištění odpadních vod k 1. 1. 2017

Délka kanalizační sítě v m

65 641

Počet kanalizačních přípojek

2 829

Počet obyvatel napojených na kanalizaci

13 524

Množství čištěných odpadních vod v tis. m3

698

Čistírny odpadních vod

ČOV Hlučín – Jasénky

Nově zrekonstruovaná čistírna je navrhnuta jako mechanicko – biologická ČOV. Mechanická část slouží k zachytávání nerozpuštěných látek (např. štěrk, písek, větve apod.) a biologická část sníží znečištění odpadní vody pomocí mikroorganismů (aktivovaný kal). Čištění probíhá v reaktorech nazývající se aktivace s nitrifikací, denitrifikací a regenerace kalu. Zachycený primární kal prochází mesofilní anaerobní stabilizací ve vyhnívací nádrži. Vzniklý a zachycený bioplyn slouží k vyhřívání vyhnívací nádrže.

ČOV Bobrovníky

Čistírna je projektována jako klasická mechanicko-biologická čistírna typu Flexiblok s denitrifikací, biologickým odstraňováním fosforu a úplnou stabilizací kalu v kalojemech. ČOV je sestavena dvěma reaktory, které se v činnosti střídají. Proces je řízen počítačem v předem nastavených rozmezích pro jednotlivé fáze čištění.

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín