HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Technické informace

 1. Vodovodní síť – charakteristika (délky jsou zaokrouhleny)

Pitnou vodou je zásobováno cca 14 tis obyvatel (Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky). Celková délka provozované vodovodní sítě společnosti je cca 67 km.

Hlučín je zásobován pitnou vodou z Ostravských oblastních vodovodů z vodní nádrže Kružberk a vlastními studnami na Rovninách, které jsou zásobovány pouze atmosférickými srážkami.

Kružberkem jsou zásobovány i Bobrovníky a Darkovičky, které jsou navíc zásobovány i podzemní vodou z obce Darkovice. Surová voda ze studní je zpracovávána v úpravně vody na vodu pitnou, která splňuje všechny stanovené hygienické limity.

Na vodovodní síti jsou umístěny tři vodojemy, zajišťující akumulaci pitné vody v případě výluky na přivaděči Kružberk, popřípadě zvýšeným odběrům (např. požár apod.)

 1. Vodovodní přípojka
 • samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

Statistika výroby a dodávky pitné vody

Délka vodovodní sítě v km

67

Počet upraven vody

1

Počet studen, vrtů – vlastní zdroje

5

Voda k realizaci v tis. m3

570

 1. Kanalizační síť - charakteristika

Vybudovaná kanalizace je převážně jednotného charakteru o různém profilu. Na síti je umístěno celkem 6 čerpacích stanic a jedna centrální ČOV:

 • KČS 1 na ul. Moravská
 • KČS 2 na čistírně odpadních vod Hlučín – Jasénky
 • KČS 3 na ul. Celní
 • KČS 5 na ul. Rovniny
 • KČS Darkovičky
 • KČS Bobrovníky

Odkanalizování Hlučína je z technického hlediska dáno pozici zástavby a centrální ČOV Hlučín Jasénky. Celé město bylo rozděleno na 4 povodí čerpacích stanic a hlavních stok k nim směřujícím (A, B, C, D). Na ČOV Hlučín - Jasénky jsou přečerpávány odpadní vody z obce Darkovičky a Bobrovníky.

Odkanalizování Darkoviček je zrealizováno, jako oddílná gravitační splašková kanalizace s čerpací stanicí. Z čerpací stanice je odpadní voda čerpána pomocí výtlačného potrubí do stávající betonové šachty jednotné kanalizace, která ústí na ČOV Hlučín-Jasénky.

Odkanalizování Bobrovníky je vzhledem ke konfiguraci terénu rozděleno na odvádění splaškových odpadních vod gravitačně, kde je část odpadních vod odváděna na KČS Bobrovníky gravitačně a následně dochází k přečerpání na ČOV Hlučín Jasénky.  Dále odvádění odpadních vod tlakovou splaškovou kanalizací, kde je část odpadních vod odváděna tlaková splašková kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod ČOV Hlučín.

 1. Kanalizační přípojka
 •  je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě

Statistika odvádění a čištění odpadních vod

Délka kanalizační sítě v km

88

Počet čistíren odpadních vod

1

Počet čerpacích stanic

6

Množství čištěných odpadních vod v tis. m3

800

 1. Čistírna odpadních vod

ČOV Hlučín – Jasénky

Nově zrekonstruovaná čistírna je navrhnuta jako mechanicko – biologická ČOV. Mechanická část slouží k zachytávání nerozpuštěných látek (např. štěrk, písek, větve apod.) a biologická část sníží znečištění odpadní vody pomocí mikroorganismů (aktivovaný kal). Čištění probíhá v reaktorech nazývající se aktivace s nitrifikací, denitrifikací a regenerace kalu. Zachycený primární kal prochází mesofilní anaerobní stabilizací ve vyhnívací nádrži. Vzniklý a zachycený bioplyn slouží k vyhřívání vyhnívací nádrže.

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín