HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Zákaznický servis

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.274/2001Sb. - O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Smluvní vztah je uzavírán písemně, kdy je s odběratelem uzavřena „Smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod“. (viz. Dokumenty ke stažení).

Uzavření smlouvy

při zřízení nového odběrného místa:
- montáž nové vodovodní přípojky bude provedena po vydání stavebního povolení a na základě písemné objednávky na technickém úseku. Na základě vyhotovení montážního listu montérem u nového odběrného místa a úhrady faktury za zhotovení vodovodní přípojky bude odběrateli na adresu uvedenou na objednávce do 14 dnů zaslána smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod.

při změně odběratele:
- při změně odběratele se dostaví původní odběratel (majitel nemovitosti) i nový odběratel (nový majitel) do sídla společnosti – úsek fakturace. Pro uzavření smlouvy je nezbytně nutné prokázat vlastnictví dané nemovitosti, stav vodoměru ke dni přepisu a na nemovitosti nesmí být dlužná částka za naší společnosti. Původní i nový majitel vyplní formulář k přepisu nemovitosti „Změna odběratele„ (viz. Dokumenty ke stažení). Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod bude při předložení všech potřebných dokladů ihned vyhotovena, případně dodatečně zaslána do 14 dnů poštou.

Doklady k uzavření smlouvy

pro kategorii domácnosti:

 • aktuální výpis z listu vlastnictví nebo
 • jakýkoli jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní  smlouva, dědické rozhodnutí aj.)

pro kategorii ostatní (obytné domy, firmy, společnosti):

 • aktuální výpis z listu vlastnictví nebo
 • jakýkoli jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, aj.)
 • živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • osvědčení o registraci (v případě, že jste plátcem DPH)


pro kategorii majitel a nájemce (plátce faktur):

 • doložit kromě již výše uvedených dokladů platnou nájemní smlouvu mezi majitelem a nájemcem (plátcem faktur)


Změna údajů

Při jakékoliv změně, která má vliv na fakturaci či zasílání faktur a korespondence je nutné co nejdříve změnu oznámit (kolaudace, napojení na kanalizaci, změna bydliště, jiný plátce faktur…).

Vodoměry - měření spotřeby vody

Vodné a stočné se účtuje na základě množství odebrané vody naměřené vodoměrem případně dle směrných čísel. Vodoměr je ve vlastnictví naší společnosti. Množství odebrané vody je měřeno fakturačním vodoměrem, který je zpravidla umístěn na patě domu nebo v tubusu, popř. vodoměrné šachtě a údaje naměřené vodoměrem slouží jako podklad pro fakturaci. Vodoměr je nutné chránit před mechanickým nebo tepelným poškozením.
Pokud dojde k poškození vodoměru  ze strany odběratele, fakturujeme odběrateli cenu repasovaného vodoměru a zároveň náklady spojené s výměnou.
 

Pravidelnou cyklickou výměnu vodoměru provádí naše společnost dle platné ČSN, pokud není jiný důvod např. neregistrující nebo poškozený vodoměr, za přítomnosti odběratele. Ke každé výměně měřidla je vystaven montážní list s vyznačením data další cyklické výměny.

Fakturace vodného a stočného, penále, přerušení dodávky vody

Na základě harmonogramu (co tři měsíce) jsou prováděny odečty vodoměrů  a do 14 dnů ode dne odečtu je vystavena faktura. Splatnost  faktury je 14 dnů od data odeslání. Faktury lze hradit převodním příkazem, složenkou (a to na poště nebo v pokladně sídla společnosti) a var. symbolem je vždy číslo faktury.
V případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti, je odběrateli zaslána I. Upomínka případně II. Upomínka - přerušení dodávky pitné vody a zaúčtování penále za neuhrazené faktury v následující fakturaci VS dle vnitropodnikového ceníku služeb. Pokud odběratel neuhradí dlužnou částku bude u odběrného místa přerušena dodávka vody. Znovuobnovení dodávky vody bude provedeno až na základě úhrady všech pohledávek včetně poplatku za přerušení a obnovení dodávky vody (viz. Vnitropodnikový ceník).

Slevy na stočném

Slevu na stočném může odběratel uplatnit na zalévání zahrady (nevztahuje se na napouštění bazénu), ale musí splňovat stanovené podmínky:

 • odběratel platí stočné
 • spotřeba neodvedené vody pro dané odběrné místo je prokazatelně větší než 30 m3 za rok (viz. zákon) – porovnání letního (květen - září) a zimního období (leden – duben, říjen – prosinec)
 • vyplní žádost o snížení stočného (viz. Dokumenty ke stažení), kterou podá nejpozději do 30. 11. pro daný rok a doloží aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • odpočet stočného při prokázání spotřeby vody při výrobě dle zákonných podmínekReklamace, Reklamační řád

vodného – stočného
Máte-li jako odběratel pochybnosti o správnosti vystavené faktury při fyzickém odečtu, a to proto, že fakturovaná částka je příliš vysoká nebo nízká oproti Vaší běžné spotřebě, věnujte faktuře zvýšenou pozornost a dříve než nám doklad vrátíte zpět, proveďte, prosím, kontrolu skutečného stavu a funkce vodoměru. Pokud se při vaší kontrole vodoměr točí, přestože nikdo ve Vašem domě vodu nepouští, jedna se o závadu, při které dochází k úniku vody. Ve většině případů se jedná o úniky vody ve vnitřní instalaci, kdy voda protéká přes některý ze spotřebičů do odpadu, a následně do kanalizace. Největší četnost těchto závad je u splachovačů WC. Někdy tečou zahradní výtokové ventily, jindy třeba uniká pitná voda přes ohřívač teplé užitkové vody či plynový kotel.
Pokud jste opravdu přesvědčeni, že vodoměr měří více, než skutečně spotřebováváte, je možné podat  žádost o úřední přezkoušení správnosti vodoměru, ale nejpozději při cyklické výměně vodoměru (viz. Dokumenty ke stažení).

 

ostatní

 • poruchy tlaku v potrubí
 • kvality pitné vody (rezavá, kalná, zapáchající….)
 • kapající či nefunkční vodoměr, ventil
 • propady chodníku, silnice, kanalizace
 • výskyt potkanů
 • a jiné

Při těchto reklamacích bude proveden písemný zápis do knihy reklamací pro technika, který v nejkratším možném časovém úseku reklamaci vyřídí. Podrobnosti jsou uvedeny v Reklamačním řádu společnosti (viz. Dokumenty ke stažení).


Vyjádření k dokumentaci

Na základě žádosti o vyjádření (viz. Dokumenty ke stažení) vyhotovujeme vyjádření:

 • k existenci sítí v provozování naší společnosti
 • k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu
 • k projektové dokumentaci pro povolování staveb (typ řízení určuje stavební úřad)


Podklady k  vyjádření :

 • vyplněná a podepsaná žádost o vyjádření
 • katastrální situační mapka s vyznačením zájmového pozemku, území (stavby)
 • koordinační situace stavby
 • projektová dokumentace – vodohospodářská část


Vyjádření bude zpracováno ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti a společně s fakturou (viz Vnitropodnikový ceník) odesláno zpět poštou nebo připravené k osobnímu vyzvednutí v sídle společnosti.

Geografický informační systém

Používáme geografický informační systém Misys. V systému jsou dle povrchových znaků zakresleny vodohospodářská zařízení v naší správě. Údaje jsou průběžně aktualizovány a slouží pro rychlé vyjádření k existenci sítí a možnosti napojení.
 

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín