HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Odkanalizování obce Bobrovníky

 

Vloženo dne 9. 3. 2023                                                                                                                  

 

Výzva k zajištění přívodu elektrické energie

 

Vážení odběratelé, k dokončení domovních přípojek tlakové kanalizace je nezbytně nutné ze strany vlastníka nemovitosti připravit přívod elektrické energie.

Naléhavě proto žádáme všechny majitele dotčených nemovitostí, kteří doposud nezajistili přívod elektrické energie, aby tak učinili nejpozději do  11. 4. 2023!

V případě, že přívodní kabel el. energie nezajistíte ve výše uvedeném mezním termínu, nebude Vám nainstalována technologie do domovní čerpací stanice a nebudou Vám provedeny následné práce spojené s vystrojením a zprovozněním čerpací stanice. Tyto investiční náklady pak budou odečteny z dotačního titulu a následně přeneseny na vrub odběratele.

Případné dotazy Vám zodpoví p. Kostka, tel. 739 666 659

 

 

 

Informace a pokyny pro uživatele tlakové kanalizace a domovní čerpací stanice (DČS)

 

Uživatel domovní čerpací stanice je připojen k tlakové kanalizaci prostřednictvím domovní čerpací stanice, umístěné na pozemku uživatele. Uživatel je povinen umožnit provozovatelem pověřené osobě volný přístup k DČS a jejím součástem, a to za účelem opravy a kontroly. Provozovatel umožňuje užívání DČS bezplatně. Náklady za elektrickou energii nutnou k provozu DČS hradí uživatel DČS.

Uživatel je povinen nahlásit zjištěnou poruchu či nestandardní funkčnost DČS. Porucha je signalizována rozsvícením červené diody na elektrickém rozvaděči při přeplnění čerpací jímky. Doporučujeme občanům, aby prováděli pravidelnou vizuální kontrolu činnosti ovládací automatiky zabudované v samostatné skříňce (rozvaděči). Bylo by vhodné provádět vizuální kontrolu denně.  V případě poruchy není uživatel oprávněn provádět zásahy na jímce ani zařízení a je nutné poruchu telefonicky specifikovat a nahlásit na:

 

HLÁŠENÍ PORUCH: 595 043 333

(24h denně)

 

Upozornění: Technický pracovník sepíše s každým uživatelem, který poruchu nahlásí, pracovní výkaz. Pokud bude závada na technologickém zařízení tlakové kanalizace zapříčiněna nedodržením níže uvedených pokynů, bude se cena opravy řídit dle vnitropodnikového ceníku.

 

Pokyny, doporučení, pro občany, kteří tlakovou kanalizaci užívají

 1. Do čerpací stanice tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny a prádelny….
 2. Do čerpací stanice tlakové kanalizace nelze vypouštět dešťové vody, odvodnění ze dvorků, chodníků, teras,…….
 3. Do kanalizace nepatří: štěrk, písek, kovové předměty (jako žiletky, hřebíky, dráty), tuky, olej, horký olej, ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny, hadry, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky, vlhčené hygienické ubrousky, kosmetické a hygienické tampony, vatové tyčinky, tuby od zubní pasty, obaly od šampónů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty, uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti, pevné předměty apod.
 4. Je nutné zabezpečit poklop čerpací šachty tak, aby do ní nemohl nikdo neoprávněně vniknout nebo spadnout. Zároveň zachovat snadný přístup do čerpací šachty v případě poruchy.
 5. Zakazuje se parkovat dopravními prostředky nad jímkou a jezdit dopravními prostředky přes jímku, která není opatřena pojízdnou deskou s pojízdným poklopem.

 

Možné závady čerpadel – závady, které budou opraveny v rámci záruky

 1. průnik vody do elektromotoru
 2. poškození vinutí elektromotoru v důsledku výrobní vady – tzv. mezi závitový zkrat
 3. poškození vinutí elektromotoru, pokud byl elektromotor správně jištěn (proti výpadku fáze, přetížení, zkratu) použit RSK a nebo ekvivalentní rozvaděč
 4. poškození snímače hladiny (ne mechanické)

 

Závady, které nebudou opraveny v rámci záruky

 1. poškození vinutí elektromotoru v důsledku porušení přívodního kabelu
 2. zaseknutí rotoru čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přimísenin v čerpané kapalině
 3. abrazivní poškození pryžového statoru čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přimísenin v čerpané kapalině
 4. neoprávněný zásah do systému technologie
 5. nadměrné množství tuků usazených v jímce
 6. při zjištění, že do jímky technologie je přečerpávána žumpa nebo septik

 

Vloženo dne 25. 10. 2022                                                                                                                  

Upozornění na opravu komunikace I. Etapa

 

V termínu od 31. 10. – 4. 11. bude prováděna finální oprava na dotčených komunikacích:

 • Požárnická
 • Rekreační
 • K Vlásence

V termínu od 20. 10. - 31. 10. budou probíhat přípravné práce před finální pokládkou, kde dojde k výškové úpravě kanalizačních, vodovodních poklopů a uličních vpustí.

 

Upozorňujme občany, kteří budou komunikací projíždět, aby dbali zvýšené pozornosti a nenajížděli na poklopy, může dojít k poškození poklopů i samotného vozidla.

 

Děkujeme za pochopení.                                               

 

 

Vloženo dne 6. 9. 2022                                                                                                                  

Možné varianty umístění rozvaděče čerpací tlakové šachty

 

Varianta A

Přiznaný rozvaděč i kabelová chránička. Ve spodní části  je umístěn 40mm otvor pro chráničku (typ Kopoflex popořípadě vysokohustotní polyetylen HDPE, DN 40). V budoucnu dojde k úpravě soklu zateplením (případně lze chráničku zakrýt oplechováním, ať nedojde k degradaci plastu).

 A.jpg

 

Varianta B

Zadní část rozvaděče  i kabelová chránička je instalována pod omítku (fasádu, sokl…). Ve spodní části  je 40mm otvor pro chráničku.

B.jpg

 

Varianta C

Přiznaný plastový rozvaděč umístěný na soklu (fasádě..), došlo k odvrání průchodky v zadní části rozvaděče a elektrické vedení je zakryto přiznanou lištu.

C.jpg

 

Varianta D

Plastový rozvaděč je umístěný na sloupku v blízkosti čerpací šachty. Ve spodní části  je umístěn 40mm otvor pro chráničky (přívod z domu a odvod do čerpací šachty).

 

 

Vzor uchycení zadního dílu rozvaděče

E.jpg

 

Vloženo dne 6. 9. 2022                                                                                                                  

 

Stavební připravenost ze strany občanů

V minulých dnech byly dokončeny výtlačné řády a byla započata realizace podružných přípojek k jednotlivým domům. Z tohoto důvodu se obracíme na majitele dotčených nemovitostí s prosbou, aby co nejdříve zajistili přívod elektrické energie pro čerpací šachty.

 

Technická specifikace přípojky NN

 • přívod elektrické energie pro skříně ovládání čerpadel zajišťuje uživatel,
 • přívod musí být veden z místa, kde není možno zaměnit fáze, tj. nejlépe z hlavního rozvaděče.,
 • v hlavním rozvaděči bude osazen 3f jistič, 16B,
 • Pozor! Ve skříni ovládací automatiky je osazen proudový chránič s následujícími parametry: Un= 400V, In = 25A, IΔn = 0,03A, typ AC (popř. A). V případě instalovaného centrálního proudového chrániče v objektu je nutno zachovat jejich vzájemnou selektivitu nebo lépe přívod NN zapojit ještě před stávající proudový chránič. V opačném případě může docházet při provozu zařízení tlakové kanalizace k výpadkům hlavního proudového chrániče v objektu,
 • do skříňky přivede majitel elektrický kabel CYKY 5x2,5mm, Přívodní kabel bude vyveden v místě předpokládaného umístění ovládací automatiky čerpadla s rezervou cca 0,5m,
 • vzdálenost skříně ovládací automatiky od čerpací šachty je maximálně 5 metrů,
 • skříň ovládací automatiky bude umístěna v místech s možností každodenní kontroly optické signalizace. Není ji možno umístit níže než 0,5m nad terénem.

V současné době bylo zrealizováno několik vzorových čerpacích šachet a je možné přijít se podívat na technické řešení umístění rozvaděčů a přípojky NN:

 • RD ulice Malánky 1765/35a
 • RD ulice Malánky 936/8

Každý týden budou připojeny další nemovitosti, které také máte možnost navštívit. V případě, že si majitelé nejsou jistí technickým řešením nebo požadují dodání zadní části skříně ovládání, tak se mohou obrátit na technika: David Kostka tel.: 739 666 659.

 

 

Vloženo dne 25. 8. 2022                                                                                                                         

Informace pro občany

V těchto chvílích jsou skoro hotové hlavní řady. Dále se pokračuje s pokládáním přípojek, snažíme se přizpůsobit času a požadavkům majitelů nemovitostí, z těchto důvodů pokládání není chronologické, ale přizpůsobuje se potřebám občanů.

Nyní bude docházet k průběžnému usazování čerpacích šachet pro rodinné domy. Proto prosíme majitele, aby zajistili přívod elektrické energie.

Nově byly zřízeny dvě vzorové čerpací šachty u rodinných domů:

 • RD ulice Malánky 1765/35a
 • RD ulice Malánky 936/8

Po dohodě s vlastníky rodinných domů, je možné majitele navštívit a podívat se, co vše bylo nutné k řízení čerpací šachty.

 

Vloženo dne 20. 5. 2022                                                                                                                                                                                                                                       

Informace pro majitelé dotčených nemovitostí, kteří nejsou součástí schválené projektové dokumentace

Majitelé nemovitostí, kteří nejsou součástí schválené projektové dokumentace, a mají zájem o realizaci tlakové kanalizační přípojky, si mohou zhotovení objednat na své náklady.

Pro případné objednání využijte tento formulář a vyplňtě plnou moc. Po vyplnění a podepsání jej prosím odešlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kanalizační přípojku je vždy nutné objednat, a to minimálně 3 pracovní dny před samotnou realizací kanalizační stoky v daném místě, na pozdější požadavky na výstavbu kanalizační přípojky nebude brán zřetel.

 

Cena za zřízení nové tlakové kanalizační přípojky v Kč, včetně DPH

Délka přípojky od líce potrubí 
0-3m      
3-6m      
6-9m      
9-12m    
< 12m
Přípojka ukončená na hranici dotčené parcely (tj. odbočný ventil, výkop, trubní vedení zaslepeno na hranici parcely) 13 431,- 17 061,- 20 691,- 24 321,- individuálně
Přípojka ukončená čerpací šachtou, včetně vystrojení a ovládacích prvků, výkopů a trubního vedení (bez dopojení gravitační části a přívodu elektrické napájení) 59 411,- 63 041,- 66 671,- 70 301,- individuálně

 

Vloženo dne 11. 4. 2022                                                                                                              

Časový harmonogram stavebních prací si můžete stáhnout zde:

Harmonogram Bobrovníky

 

Vloženo dne 17. 3. 2022                                                                                                              

Tlaková splašková kanalizace

Stavební připravenost ze strany občanů


Specifikace přívodu elektrické energie pro skříně ovládání čerpadel - zajišťuje uživatel. Přívod musí být veden z místa, kde není možno zaměnit fáze, tj. nejlépe z hlavního rozvaděče.
V hlavním rozvaděči bude osazen 3f jistič min. 16B.


Pozor! Ve skříni ovládací automatiky je osazen proudový chránič s následujícími parametry: Un= 400V, In = 25A, IΔn = 0,03A, typ AC (popř. A). V případě instalovaného centrálního
proudového chrániče v objektu je nutno zachovat jejich vzájemnou selektivitu nebo lépe přívod NN zapojit ještě před stávající proudový chránič. V opačném případě může docházet při provozu zařízení tlakové kanalizace k výpadkům hlavního proudového chrániče v objektu!


Do skříňky bude přiveden elektrický kabel CYKY 5x1,5mm. Přívodní kabel bude vyveden v místě předpokládaného umístění ovládací automatiky čerpadla s rezervou cca 0,5m. Součástí provedeného přívodu NN musí být rovněž revizní zpráva.

KANALIZACE stavba tlakové splaškové kanalizace Přílepy :: Obec Přílepy

 

Vzdálenost skříně ovládací automatiky od čerpací šachty je maximálně 5 metrů! Skříň ovládací automatiky bude umístěna v místech s možností každodenní kontroly optické signalizace ve výšce cca 1,2 až 1,5m nad terénem. Není ji možno umístit níže než 0,5m nad terénem!

Nevhodné pro umístění ovládacích automatik jsou: sklepy, špajzy, garáže a prostory, kde se uživatel každodenně nepohybuje. V případě údržby nebo servisu zařízení je nutno zpřístupnit veškeré prostory, kde se nacházejí zařízení technologie tlakové kanalizace, z tohoto důvodu je vhodnější umístění ovládacích automatik z vnější části objektu.

Instalaci přívodu elektrické energie pro skříně ovládacích automatik čerpadel svěřte raději odborné firmě. Přívod musí odpovídat platným technickým normám.

Skříň ovládací automatiky je možno umístit na fasádu nebo částečně zapustit do fasády (provede uživatel). V případě požadavku na instalaci skříní ovládacích automatik do fasády, si zhotovte otvor o rozměrech: min 27 x 27 x 8 cm (v x š x h) a od jeho středu kolmo dolů drážku pro chráničku min. 7 x 7 cm (š x h). Zhotovení a zapravení otvorů provede uživatel. K čerpací šachtě musí být dále přivedená chránička s dostatečnou pevností (mezi čerpací šachtou a ovládací automatikou) DN min. 38 mm, délka max. 5 m s drátem uvnitř pro protažení kabelů (např. trubka PE D 40).

Pro prostup a napojení chráničky kabelů musí být obnažení čerpací šachty ve směru napojení, montážní jáma délka 1 m, šířka 0,4 m, hloubka 0,2 m pod úroveň chráničky. Krytí chráničky min.0,4m. Čerpací šachta, technologické vybavení čerpací šachty, chránička kabelů a výtlačné potrubí čerpací šachty je dodávkou stavby.


V případě dotazů nebo potřeby technické podpory v rámci realizace nás prosíme, kontaktujte na telefonním čísle 739 666 659 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Vloženo dne 25. 1. 2022                                                                                                              

NPŽP_informační_panel_Bobrovníky_Hlučín_kanalizace_2000X1000.pdf

 

Vloženo dne 22. 9. 2021                                                                                                              

Zde můžete najít další informace k akci "Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, Malánky, Hlučín".

Základní informace odkanalizování Bobrovníky

 

Vloženo dne 2. 9. 2021                                                                                                              

Nové informace k výstavbě kanalizace v obci Bobrovníky:

- proběhlo výběrové řízení na zajištění komplexního výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru

- proběhlo výběrové řízení na zajištění komplexního výkonu služby projektového managementu

- proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dne 19.8. 2021 byla podepsána Smlouva o dílo mezi společností Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. a zhotovitelem stavby, kterým je sdružení společnosti „STASPO – SUBLAND – Kanalizace Bobrovníky“.

 

Vloženo dne 1. 9. 2021                                                                                                              

Katastrální situace Bobrovníky-1.část

Katastrální situace Bobrovníky-2.část

Katastrální situace Bobrovníky-3.část

 

 

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín