HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Kvalita pitné vody, tvrdost vody

Kvalita pitné vody

Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. nesleduje pouze kvalitu vody, která teče z vodovodního kohoutku u spotřebitele. Provádí monitoring jakosti vody od odběru surové vody (podzemní) přes kontrolní vzorky na výstupu z úpravny pitné vody. Pravidelná kontrola kvality je zajišťována laboratoří Vodotech, spol. s r.o. na základě smluvního vztahu s naší firmou.  Cílem průběžného laboratorního sledování jakosti vody v různých úrovních výroby je postihnout možné změny tak, abychom na případný problém mohli včas zareagovat a spotřebitel dostal vodu co nejvyšší kvality.

K prokazování jakosti vody u spotřebitele slouží především vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pitné vody. Minimální četnost prováděných odběrů a jejich rozsah je stanoven dle počtu obyvatel v zásobované oblasti či objemu vody rozváděné v zásobené oblasti. Místa kontroly jsou určena tak, aby reprezentovala jakost vody v dané zásobované oblasti.

 

Kvalita vody za rok 2023

 

Jednotka

Limit

Hlučín

Bobrovníky

Darkovičky

 

Fyzikálně – chemické ukazatele

 

Teplota

°C

 

11,72 13,1 13,6  

Chuť

 

 

přijatelná

přijatelná

přijatelná

 

Pach

 

 

přijatelný

přijatelný

přijatelný

 

Barva

mgPt/l

20

5

3,5 2,17  

Zákal

ZF

5

0,57 0,6 0,35  

Vodivost

mS/m

125

34,57 21 43  

pH

 

6.5 - 9.5

7,35 7,9 6,75  

CHSKMn

mg/l

3

0,87 1,1 0,37  

Tvrdost

mmol/l

2 – 3.5

1,29 1,29 1,77  

Volný chlor

mg/l

 

0,04 0,05 0,08  

Celkový chlor

mg/l

 

0,09 0,09 0,07  

Dusičnany

mg/l

50

16,4 4,55 40,82  

Železo

mg/l

0.2

0,09 0,03 0,04  

Mangan

mg/l

0.05

0,029 0,014 0,016  

Mikrobiologický rozbor

 
 

Escherichia coli

KTJ/100ml

0

0 0 0  

Koliformní bakterie

KTJ/100ml

0

0 0 0  

Klostridie

KTJ/100ml

-

0 0 0  

Kultiv.mikroorg. při 22°C

KTJ/1ml

200

0 0 0  

Kultiv. mikroorg. při 36°C

KTJ/1ml

100

0 0 0  

 

V distribuční síti je zabezpečeno plnění ukazatelů jakosti vody z 95 – 100 %. Závadou je občasné zvýšení hodnoty zákalu a železe, způsobené v souvislosti s prováděním oprav na vodovodních řadech.

Tvrdost vody

Tvrdost vody není úplně jasný pojem, rozumí se tímto obsah rozpuštěného vápníku Ca2+, hořčíku Mg2+ případně vícemocných kationtů kovů alkalických zemin. Základní jednotkou tvrdosti je mmol/l (milimoly v litru). Existuje však i několik dalších jednotek, v dnešní době se však už moc nepoužívají, jedná se o francouzské [1°F]a německé [1°dH]stupně.

Tvrdost vody není legislativou limitována, je pouze doporučeno hodnotou 2,0 – 3,5 mmol/l. Překročení těchto hodnot nezpůsobuje žádné riziko pro zákazníka. Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody např. tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje. Nežádoucích povlaků lze předejít mírným okyselením vody – např. několika kapkami citrónu, špetkou kyseliny citrónové na 1 litr vody nebo kyselinou askorbovou známou jako vitamin C.

Přepočet tvrdosti vody:

1 mmol/l = 5,6°dH

1°dh = 0,18 mmol/l

1 mmol/l = 10°dF

1°F = 0,1 mmol/l

Stupnice tvrdosti

Pitná voda

jednotka

[mmol/l

°dH

°F

velmi tvrdá

> 3,76

> 21,01

> 37,51

tvrdá

2,51 – 3,75

14,01 – 21

25,01 – 37,5

středně tvrdá

1,2 – 2,50

7,01 – 14

12,51 – 25

měkká

0,70 – 1,25

3,9 – 7

7 – 12,5

velmi měkká

< 0,5

< 2,8

< 5

 

Lokality

jednotka

[mmol/l]

 

Hlučín

1,3

středně tvrdá

Bobrovníky

1,3

středně tvrdá

Darkovičky

1,8

středně tvrdá

 

Informace k vybraným prověřovaným ukazatelům:

Barva patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody, která má být bezbarvá. Mezní hodnota barvy činí 20 mg Pt stupnice. Její překročení nemá samo o sobě zdravotní význam, ale měla by být objasněna příčina. Zbarvení přírodního původu bývá způsobeno např. přítomností huminových látek nebo barevných sloučenin kovů jako je železo nebo mangan. 

Zákal je snížená průhlednost vody, způsobují ho jemně rozptýlené částice různého složení a původu, např. nerozpustné sloučeniny železa a manganu, zvířené sedimenty apod. Čirost vody patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody. Mezní hodnota zákalu činí 5 nefelometrických jednotek. její překročení může mít nepřímý zdravotní význam (zhoršená účinnost desinfekce vody chlórem, přítomnost látek umožňujících růst a množení bakterií) a zhoršuje vzhledové a chuťové vlastnosti vody.   

Reakce vody - pH je významný ukazatel jakosti pitné vody. Přípustné rozmezí je 6,5 - 9,5. Nižší pH má voda agresivní, která rozrušuje materiály potrubí a může pak obsahovat více toxických kovů, při vyšším pH je významně snížena účinnost desinfekce vody. Přímé zdravotní účinky na kůži a sliznice se projevují až při extrémních výkyvech pH pod 4, nebo nad 11.   

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem je parametr, který představuje souhrnný obsah látek (většinou organických), které se oxidují za daných podmínek. Vyšší hodnota tohoto parametru může nepřímo negativně ovlivňovat účinnost dezinfekce a podporovat pomnožování bakterií.

Volný chlór je používán ke zdravotnímu zabezpečení dodávané pitné vody v distribuční síti tak, aby byla zabezpečena pro případ mikrobiální kontaminace.  Mezní hodnota obsahu volného chlóru v pitné vodě je stanovena na max. 0,3 mg/l. Překročení mezní hodnoty volného chloru až do koncentrace 3,0 mg/l nepředstavuje přímé zdravotní riziko, je však nepříznivě ovlivněna jakost vody z hlediska pachu a chuti, u citlivých osob může docházet též ke dráždění pokožky.

Železo se v různých formách v pitné vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah bývá v podzemních a kyselejších vodách. Může mít původ i v korozi vodovodního potrubí. Mezní hodnota činí 0,2 mg/l. Její překročení je ze zdravotního hlediska zcela neškodné, může však být příčinou barvení prádla nebo zhoršených chuťových vlastností vody.   

Mangan v pitné vodě často doprovází zvýšený obsah železa. Překročení mezní hodnoty 0,05 mg/l může způsobovat zhoršení chuťových vlastností vody a barvení prádla. Působí též technologické potíže v podobě usazenin a zarůstání potrubí manganovými bakteriemi. Se zdravotním rizikem může být spojeno až dlouhodobé překročení nejvyšší mezní hodnoty 0,5 mg/l.

Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek a v pitné vodě se běžně nacházejí. Hlavním zdrojem jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Jejich obsah v podzemních vodách závisí zejména na účinnosti ochrany zdroje systémem ochranných pásem, intenzitě zemědělského obdělávání půdy, klimatickém a půdním charakteru vsakovacích oblastí a na vegetačním období. Mezní hodnota v pitné vodě činí 50 mg/l. Překročení představuje především přímé zdravotní riziko pro kojence do 3-4 měsíců věku při přípravě umělé kojenecké výživy.

Escherichia coli je druh bakterie, který je hojně přítomný v trávicím traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se nesmí vyskytovat. Nález v pitné vodě indikuje čerstvé fekální znečištění a tudíž i možnou přítomnost původců střevních infekčních onemocnění.   

Koliformní bakterie je skupina bakterií, které mohou pocházet z trávicího traktu lidí a zvířat, ale i z půdy a tlejících rostlinných zbytků. Při dostatku živin z organického znečištění vody se též mohou pomnožovat přímo ve vodovodních rozvodech. V pitné vodě by se neměly vyskytovat. Jejich nález indikuje možné fekální znečištění vody nebo závady v rozvodném systému a zdravotním zabezpečení vody.   

Clostridium perfringens  se nachází ve fekáliích a odpadních vodách, jedná se o běžnou součást střevní flóry teplokrevných zvířat a člověka.

Počty kolonií při 22ºC a počty kolonií při 36ºC jsou všudypřítomné bakterie, které se množí ve vodě za vhodných podmínek. Na jejich množení má vliv velký počet faktorů, např. doba zdržení vody v síti a s ní související faktory, jako je vyšší teplota vody, rychlost proudění vody nebo druh dezinfekčního prostředku.

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín